Nisbah MMQ Nggak Jelas?

Nisbah MMQ Nggak Jelas?

Nisbah MMQ Nggak Jelas Kritikan: “Nisbah produk berakad Musyarakah Mutanaqishah [MMQ] itu nggak jelas. Porsinya kan berubah-ubah.” =========================================================== Kongsi Berkurang dan Sewa disebut dengan Musyarakah Mutanaqishah [MMQ] Memang benar bahwa dalam akad MMQ, ada penambahan porsi aset yang jadi hak nasabah secara rutin, setiap bulan. Berarti share kepemilikannya Nasabah akan bertambah terus sampai 100%. Catat baik-baik, share boleh bertambah terus. Ketika nilai sewanya adalah tetap, […]

Read Me Leave comment

Mudharabah dalam Muamalah Kontemporer

Mudharabah dalam Muamalah Kontemporer

Mudharabah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) dalam muamalah kontemporer. Mudharabah merupakan qiyas (istinbath hukum melalui analogi) dari musaqah. Musaqah adalah kongsi di bidang pertanian atau perkebunan dengan skema ada pemilik lahan dan ada pengelola lahan yang melakukan aktivitas mengairi dan/atau mengelola sawah atau kebun tersebut. Qiyas musaqah ke mudharabah ini terletak pada keberadaan shahibul mal (pemilik modal atau investor dengan modal berupa harta atau uang) dan mudharib (pengelola modal). […]

Read Me Leave comment